• +420 603 525 995

1/72

V 72-036 Saab J-29

V 72-036 Saab J-29

Skladem

Heller,Airfix

Značka: Pavla models

17 Kč bez DPH
20 Kč s DPH
V 72-041 Kawasaki Ki-48/Lily/

V 72-041 Kawasaki Ki-48/Lily/

Skladem

Hasegawa

Značka: Pavla models

17 Kč bez DPH
20 Kč s DPH
V 72-042 Nakajima C6N1/Myrt/

V 72-042 Nakajima C6N1/Myrt/

Skladem

Fujimi

Značka: Pavla models

17 Kč bez DPH
20 Kč s DPH
V 72-043 Aichi B7A3 Grace

V 72-043 Aichi B7A3 Grace

Skladem

Fujimi

Značka: Pavla models

17 Kč bez DPH
20 Kč s DPH
V 72-044 Tachikawa Ki-36

V 72-044 Tachikawa Ki-36

Skladem

Fujimi

Značka: Pavla models

17 Kč bez DPH
20 Kč s DPH
V 72-047 D4Y3 Judy

V 72-047 D4Y3 Judy

Skladem

Fujimi

Značka: Pavla models

17 Kč bez DPH
20 Kč s DPH
V 72-050 Nakajima Ki-84 Hayate/,,Frank

V 72-050 Nakajima Ki-84 Hayate/,,Frank

Skladem

Hasegawa

Značka: Pavla models

17 Kč bez DPH
20 Kč s DPH
V 72-051 Mitsubishi J2M3 Raiden

V 72-051 Mitsubishi J2M3 Raiden

Skladem

Hasegawa

Značka: Pavla models

17 Kč bez DPH
20 Kč s DPH
V 72-052 Ki-44 Tojo

V 72-052 Ki-44 Tojo

Skladem

Hasegawa

Značka: Pavla models

17 Kč bez DPH
20 Kč s DPH
V 72-054 SBD-3 Dauntless

V 72-054 SBD-3 Dauntless

Skladem

Hasegawa

Značka: Pavla models

17 Kč bez DPH
20 Kč s DPH
V 72-056 La-7

V 72-056 La-7

Skladem

Eduard

Značka: Pavla models

17 Kč bez DPH
20 Kč s DPH
V 72-057 S.Walrus Mk.II

V 72-057 S.Walrus Mk.II

Skladem

Matchbox

Značka: Pavla models

17 Kč bez DPH
20 Kč s DPH
V 72-063 Su-25UB,UBK,UT

V 72-063 Su-25UB,UBK,UT

Skladem

Unda,Kopro

Značka: Pavla models

25 Kč bez DPH
30 Kč s DPH
V 72-064 Eurofighter Typhoon-twin seater

V 72-064 Eurofighter Typhoon-twin seater

Skladem

Revell

Značka: Pavla models

25 Kč bez DPH
30 Kč s DPH
V 72-065 Eurofighter Typhoon-single seat

V 72-065 Eurofighter Typhoon-single seat

Skladem

Revell

Značka: Pavla models

25 Kč bez DPH
30 Kč s DPH